Naša advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby v slovenskom
a anglickom jazyku najmä v nasledujúcich oblastiach:

Komunikácia je možná aj v nemeckom jazyku.

Kancelárie: Račianska 26D, 831 02 Bratislava, Slovenská republika Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika Sídlo: Budovateľská 36, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika Tel.: +421 907 941 484 E-mail: office@akrybovic.sk Web: www.akrybovic.sk IČO: 47253088 DIČ: 2023983434 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB, a.s.) Číslo účtu: 4019356451/7500 IBAN: SK81 7500 0000 0040 1935 6451 BIC (SWIFT): CEKOSKBX Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel:Sro, vložka číslo: 29882/P.

Our law firm provides its legal services in both slovak
and english especially in following areas:

The communication is also possible in german.

Offices: Račianska 26D, 831 02 Bratislava, Slovak Republic Farbiarska 21, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic Registered seat: Budovateľská 36, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic Tel.: +421 907 941 484 E-mail: office@akrybovic.sk Web: www.akrybovic.sk Company ID No.: 47253088 Tax ID No.: 2023983434 Bank connection: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB, a.s.) Bank account No.: 4019356451/7500 IBAN: SK81 7500 0000 0040 1935 6451 BIC (SWIFT): CEKOSKBX The company is registered at Commercial Register of the District Court Prešov,
Section:Sro, Insert No.: 29882/P.